9/2014. (IX. 03.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ban és a 307/G. §-ban biztosított hatáskörében eljárva EGYED TAMÁS (7432 Hetes, Hársfa u. 2/A.) független polgármesterjelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán EGYED TAMÁS (7432 Hetes, Hársfa u. 2/A.) független polgármesterjelöltet nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Hetesi Helyi Választási Bizottságnál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34., email: hivatal@hetes.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 06-én (szombat) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi illetékmentes

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

EGYED TAMÁS (7432 Hetes, Hársfa u. 2/A.) független polgármesterjelölt a jelölt bejelentésére nyitva álló törvényes határidőben a rendelkezésére bocsátott 5 db ajánlóívből 2014. szeptember 01-én 5 db ajánlóívet átadott a Hetesi Helyi Választási Irodának és kérte jelöltként történő nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. Törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (3) bekezdés a) pontja értelmében polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Az 5/2014. (VIII. 18.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Hetes községben 29.

A Hetesi Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma 38 db, amely meghaladja az Övjt. alapján megállapított polgármester jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G. § (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Hetesi Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy EGYED TAMÁS nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért polgármesterjelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt. 9. § (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 132. §-án 307/G. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatása, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)–(4) bekezdésein és a 225. §-án, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990 XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Hetes, 2014. szeptember 03.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök