25/2014. (X. 12.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a polgármester-választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint – Polgármester-választás eredményjegyzőkönyve, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről – állapítja meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a polgármester választás eredményét.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással a meghozataltól számított három napon belül a Hetesi Helyi Választási Bizottságnál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34., email: hivatal@hetes.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. október 15-én (szerda) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi illetékmentes

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/N. § (1) A helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a polgármester-választás eredményének megállapításául szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 33. melléklete állapítja meg.

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Hetesi Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a polgármester-választás eredményét.

A határozat Ve. 202. §-án, 301. §-án 307/N. § (1) bekezdésén, az IM rendelet 33. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatása, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)–(4) bekezdésein, a 225. §-án, a 241. § (1) bekezdésén, 241. § (2) bekezdésén a)-b) pontjain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990 XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Hetes, 2014. október 12.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök

25/2014. (X. 12.) HVB határozat melléklete (Polgármester-választás eredményjegyzőkönyve)