23/2014. (IX. 15.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán az egyéni listás szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán használt egyéni listás szavazólap adattartalmát jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

A határozat ellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Pécsi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Hetesi Helyi Választási Bizottságnál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.; e-mail: valasztas@hetes.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 16-án (kedd) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdésének megfelelően az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Az Övjt 13. § (2) bekezdése alapján az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/L. § (1) bekezdése szerint külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra. Az egyéni szavazólap alap-adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg.

A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a Hetesi Helyi Választási Bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint, amennyiben a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében - megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókörben szavazhatnak. Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 7. § (1) bekezdés r) pontja alapján a Helyi Választási Iroda előterjeszti a HVB részére a polgármesteri, az egyéni listás vagy egyéni választókerületi, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

A Hetesi Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 08-i ülésén a 21/2014. számú határozatban foglaltak szerint elvégezte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorsolását és a jelöltek kisorsolt sorszámát határozata melléklete szerint állapította meg.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött Pavelka Béla, Keszi László, Békei Pál, Kurjancsek Zoltán, Fülöpné Lévai Éva, Éhl Fülöp, Bakai Tamás, Király Lászlóné, Szabóné Bojtor Annabella, Pappné Csapó Szilvia, Laczóné Hardi Márta Magdolna, Bakainé Antal Judit, Daróczi Róbert, Bézsenyi József egyéni listás jelölteket vette jogerősen nyilvántartásba.

A fentiekben kifejtett indokok alapján a Hetesi Helyi Választási Bizottság a 21/2014. számú határozatában megállapított listasorrend és a Ve. rendelkezéseinek figyelembevételével jelen határozata mellékletei szerint hagyja jóvá az egyéni listás szavazólap mintájának adattartalmát.

A határozat az Övjt. 9. § (1) bekezdésén, 13. § (2) bekezdésén, a Ve. 156-159. §-ain, a 162. §-án, a 301. §-án, 307/L. § (1) bekezdésén, az 5. mellékletén, az IM rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. a 223. § (1) bekezdésén, a 240. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Hetes, 2014. szeptember 15.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök

23/2014. (IX. 15.) HVB határozat melléklete (egyéni listás szavazólap minta)