22/2014. (IX. 08.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Hetesi Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. § (1) bekezdése szerint a Hetesi Helyi Választási Bizottság – a Ve. 160. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek – annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 4 polgármesterjelölt sorrendjének sorsolását elvégezte. A polgármesterjelöltek sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 30. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Hetes, 2014. szeptember 08.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök

 

22/2014. (IX.08.) HVB határozat melléklete

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett polgármesterjelöltek Hetes községben
Sorszám Polgármesterjelölt neve
1. Török Tiborné
2. Éhl Szabolcs
3. Bakai Tamás
4. Egyed Tamás