21/2014. (IX. 08.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Hetesi Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, az egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 30. § (1) bekezdése szerint a Hetesi Helyi Választási Bizottság – a Ve. 160. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek – annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 14 egyéni listás jelölt sorrendjének sorsolását elvégezte. Az egyéni listás jelöltek sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 30. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Hetes, 2014. szeptember 08.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök


 

21/2014. (IX.08.) HVB határozat melléklete

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett egyéni listás jelöltek Hetes községben

Sorszám

Egyéni listás jelölt neve
 1. Pavelka Béla
2.  Laczóné Hardi Márta
3.  Éhl Fülöp
4.  Békei Pál
5.  Fülöpné Lévai Éva
6.  Keszi László
7.  Bézsenyi József
8.  Kurjancsek Zoltán
9.  Szabóné Bojtor Annabella
10.  Bakai Tamás
11.  Bakainé Antal Judit
12.  Daróczi Róbert
13.  Király Lászlóné
14.  Pappné Csapó Szilvia