16/2019. (IX. 09.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét a következők szerint állapítja meg:

Sorszám Polgármesterjelölt neve
1. Török Tiborné
2. Pavelka Béla

A Hetesi Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, a polgármesterjelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 34. § (1) bekezdése szerint a Hetesi Helyi Választási Bizottság – a Ve. 160. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva –a bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek – annak a jelöltnek, illetve főpolgármester-jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után végzi el.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 2 polgármester jelölt sorrendjének sorsolását elvégezte.

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 34. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Hetes, 2019. szeptember 9.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök