14/2014. (IX. 03.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-ban és a 307/G. §-ban biztosított hatáskörében eljárva LACZÓNÉ HARDI MÁRTA MAGDOLNA (7432 Hetes, Sétáló u. 36.) független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán LACZÓNÉ HARDI MÁRTA MAGDOLNA (7432 Hetes, Sétáló u. 36.) független egyéni listás jelöltet az általa használt LACZÓNÉ HARDI MÁRTA néven nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozattal szemben a meghozataltól számított három napon belül a Hetesi Helyi Választási Bizottságnál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34., email: hivatal@hetes.hu) úgy, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 06-én (szombat) 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.

A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezés tárgyi illetékmentes

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Indokolás

LACZÓNÉ HARDI MÁRTA MAGDOLNA (7432 Hetes, Sétáló u. 36.) független képviselőjelölt a jelölt bejelentésére nyitva álló törvényes határidőben a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2014. szeptember 03-án 2 db ajánlóívet átadott a Hetesi Helyi Választási Irodának és kérte jelöltként történő nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. Törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 5/2014. (VIII. 18.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Hetes községben 10.

A Hetesi Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma 13 db, amely meghaladja az Övjt. alapján megállapított egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G. § (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Hetesi Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy LACZÓNÉ HARDI MÁRTA MAGDOLNA nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént. 

A határozat az Övjt. 9. § (1) bekezdésén, a Ve. 132. §-án 307/G. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatása, 221. § (1) bekezdésén, 223. § (1) és (3) bekezdésein, 224. § (1)–(4) bekezdésein és a 225. §-án, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990 XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Hetes, 2014. szeptember 03.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök