24/2014. (IX. 15.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a polgármesteri szavazólap adattartalmának jóváhagyása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán használt polgármesteri szavazólap adattartalmát jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

A határozat ellen a meghozatalát követő napon az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Pécsi Ítélőtáblához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Hetesi Helyi Választási Bizottságnál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.; e-mail: valasztas@hetes.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. szeptember 16-án (kedd) 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (3) bekezdésének megfelelően polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. Az Övjt. 12. § (1a) bekezdése alapján a polgármester és a főpolgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/L. § (1) bekezdése szerint külön szavazólap szolgál az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a polgármester-, a megyei listás és a főpolgármester-választásra.

Az egyéni szavazólap alap-adattartalmát a Ve. 5. melléklete állapítja meg. A Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a Hetesi Helyi Választási Bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint, amennyiben a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően - jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében - megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókörben szavazhatnak. Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 7. § (1) bekezdés r) pontja alapján a Helyi Választási Iroda előterjeszti a HVB részére a polgármesteri, az egyéni listás vagy egyéni választókerületi, illetve a települési nemzetiségi önkormányzati szavazólap tervezetét annak adattartalma jóváhagyása céljából,

A Hetesi Helyi Választási Bizottság 2014. szeptember 08-i ülésén a 22/2014. számú határozatban foglaltak szerint elvégezte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett és nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorsolását és a jelöltek kisorsolt sorszámát határozata melléklete szerint állapította meg.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán Török Tiborné, Éhl Szabolcs, Bakai Tamás, Egyed Tamás  polgármesterjelölteket vette jogerősen nyilvántartásba.

A fentiekben kifejtett indokok alapján a Hetesi Helyi Választási Bizottság a 21/2014. számú határozatában megállapított listasorrend és a Ve. rendelkezéseinek figyelembevételével jelen határozata melléklete szerint hagyja jóvá az egyéni listás szavazólap mintájának adattartalmát.

A határozat az Övjt. 9. § (3) bekezdésén, 12. § (1a) bekezdésén,  Ve. 156-159. §-ain, a 162. §-án, a 301. §-án, 307/L. § (1) bekezdésén, az 5. mellékletén, az IM rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. a 223. § (1) bekezdésén, a 240. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Hetes, 2014. szeptember 15.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök

24/2014. (IX. 15.) HVB határozat melléklete (polgármesteri szavazólap minta)