20/2019. (X. 13.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint állapítja meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a települési önkormányzati képviselők választása eredményét. 

A Hetesi Helyi Választási Bizottság által hozott elsőfokú határozat ellen az ügyben érintett természetes, és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be a Területi Választási Bizottsághoz címzetten a Hetesi Helyi Választási Bizottságnál (levélcím: 7432 Hetes, Kossuth Lajos u. 45/C., e-mail: hivatal@hetes.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb e határozat meghozatalától számított 3. nap 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezési eljárás illetékmentes.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és közzétételét.

Indokolás

I.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) alapján a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítja a települési önkormányzati képviselők választása eredményét. Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. A választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv formai- és tartalmi elemeit (mintáját) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet határozza meg.

A helyi választási bizottság ezt követően alakszerű határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi a fent nevezett települési önkormányzati képviselők választása eredményéről kiállított jegyzőkönyv.

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a Hetesi Helyi Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a települési önkormányzati képviselők választása eredménye az e határozat mellékleteként csatolt jegyzőkönyv szerint alakul.

II.

A határozat helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 13. §., a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  46. §., 188 - 200. §., 202. §., 221. §., 223. §, a 224. § (1)-(4), 307/N. §. (1) bekezdés rendelkezésein; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendeleten alapul.

Hetes, 2019. október 13.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök

Melléklet a 20/2019. (X.13.) HVB határozathoz (Szavazóköri jegyzőkönyv a képviselő-testület tagjainak választásáról)