15/2019. (IX. 09.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét a következők szerint állapítja meg:

Sorszám Egyéni listás jelölt neve
1. Laczóné Hardi Márta
2. Tánczos Krisztina
3. Magyarné Keresztes Krisztina
4. Király Lászlóné
5. Éhl Fülöp
6. Bakai Tamás
7. Pappné Csapó Szilvia
8. Keceli Jánosné
9. Kurjancsek Zoltán

A Hetesi Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. §-a alapján meghozott, az egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

A Ve. 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el. Nem kell sorsolást tartani, ha csak egy jelölt, illetve lista van. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 34. § (1) bekezdése szerint a Hetesi Helyi Választási Bizottság – a Ve. 160. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2019. szeptember 9-én, 16.00 óra után végzi el.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a bejelentett és az általa nyilvántartásba vett 9 egyéni listás jelölt sorrendjének sorsolását elvégezte.

A határozat a Ve. 160. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 34. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Hetes, 2019. szeptember 9.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök