11/2019. (IX. 06.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság ÉHL FÜLÖP (7432 Hetes, Sétáló u. 26.) független egyéni listás jelölt nyilvántartásba vételének tárgyában – 5 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán ÉHL FÜLÖP (7432 Hetes, Sétáló u. 26.) független egyéni listás jelöltet nyilvántartásba veszi.

A jelölt számítógépes azonosítója: 29951

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Somogy Megyei Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Hetesi Helyi Választási Bizottságnál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34., email: hivatal@hetes.hu). A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A fellebbezési eljárás illetékmentes.

A Hetesi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Hetes Község Önkormányzata honlapján való közzétételét.

Indokolás

ÉHL FÜLÖP (7432 Hetes, Sétáló u. 26.) független egyéni listás jelölt a jelölt bejelentésére nyitva álló törvényes határidőben a rendelkezésére bocsátott 2 db ajánlóívből 2019. szeptember 5-én 2 db ajánlóívet átadott a Hetesi Helyi Választási Irodának és kérte jelöltként történő nyilvántartásba vételét a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. Törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdés értelmében egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az 5/2019. (VIII. 8.) HVI vezetői határozat alapján az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma Hetes községben 10.

A Hetesi Helyi Választási Iroda az átadott ajánlásokat a Ve. 125. §-ban foglaltak szerint ellenőrizte és megállapította, hogy az elfogadható érvényes ajánlások száma 16 db, amely meghaladja az Övjt. alapján megállapított egyéni listás jelöltséghez szükséges ajánlások számát.

A Ve. 132. §-a szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A Ve. 307/G. § (2) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, valamint a polgármesterjelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Fentiekre tekintettel a Hetesi Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy ÉHL FÜLÖP nyilvántartásba vételi kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért egyéni listás jelöltként történő nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

A határozat az Övjt. 9. § (1) bekezdésén, a Ve. 46. §-án, 132. §-án, 307/G. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223. § (1), (3) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésén alapul.

Hetes, 2019. szeptember 6.

Pelőcz Sándor
Hetesi Helyi Választási Bizottság
elnök