Felhívás szociális tűzifa felhívás

FELHÍVÁS
szociális tűzifa igénylésére

 Ezúton tájékoztatom a település lakosságát, hogy az önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az állam támogatásával Hetes település részt vesz a szociális célú tűzifaprogramban, melynek köszönhetően 61 m3 fát oszthatunk szét a falu rászoruló lakossága között.

A kérelmek a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehetők, igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan hetesi lakos, akinek:

  1. a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik
  2. a család egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250,-Ft), egyedülálló esetén a 300%-át (85.500,-Ft) nem haladja meg.
  3. a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

 A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

  1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
  2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelmek benyújtási határideje: 2016. november 25

A kérelmek elbírálását Hetes Község Önkormányzata zárt ülés keretein belül végzi!

 

Hetes, 2016. november 11.

 

Török Tiborné sk.
polgármester